Door op“Alle cookies accepteren” te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de sitenavigatie te verbeteren, het sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketing inspanningen. Bekijk onze Privacy Policy voor meer informatie.

Privacy Policy

ALGEMEEN

Op 25 mei 2018 wijzigde de Europese wetgeving over de privacy met de GDPR (General Data Protection Regulation) verordening. De bedoeling van deze wetgeving is om persoonsgegevens transparant, juist en integer te verwerken.

Zoals u weet vragen wij heel wat persoonlijke gegevens over onze bewoners, met de bedoeling de zorgverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Dit wettelijk kader verplicht ons om zo veilig mogelijk met deze gegevens om te gaan. Via dit privacyreglement wenst WZC 't Pandje vzw haar bewoners dan ook zo volledig mogelijk te informeren over de wijze waarop binnen de zorgvoorziening wordt omgegaan met de persoonsgegevens die zij over hen verzamelt en verwerkt. Bovendien moeten we dat ook effectief aantonen (aan de overheid) dat dit zo gebeurt.

U hoeft uiteraard niets te ondernemen. WZC 't Pandje vzw hecht groot belang aan kwaliteitsvolle omgang met haar bewoners, medewerkers en al haar bezoekers. U kan er dus van op aan dat wij op een verantwoorde manier met uw gegevens omgaan en deze zo veilig mogelijk bewaren.

Dit privacyreglement trad in werking op 25 mei 2018. Het WZC 't Pandje behoudt zich het recht voor om zijn privacyreglement te alle tijde te wijzigen. Wijzigingen worden aangebracht door de raad van bestuur van WZC 't Pandje en kenbaar gemaakt. U kan de laatste uitgebreide versie steeds hier raadplegen. Graag geven wij hieronder een samenvattende uitleg.

WELKE GEGEVENS WORDEN BIJGEHOUDEN, DOOR WIE EN WIE MAAKT ER GEBRUIK VAN?

Persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, worden ingezameld door de bevoegde werknemers van het woonzorgcentrum bij de bewoner zelf, en indien noodzakelijk bij de familie, mantelzorgers, arts...

De binnen WZC 't Pandje verwerkte persoonsgegevens van bewoners zijn de volgende:

 • Identificatiegegevens
 • Financiële administratieve gegevens (opname, facturatie, ziekenfonds)
 • (para)Medische en verpleegkundige gegevens
 • Sociale gegevens
 • Andere gegevens (indien opgelegd door rechtbank)

Binnen de grenzen van het wettelijk kader verwerken we deze persoonsgegevens met een of meerdere van de volgende doeleinden voor ogen:

 • Verlenen van zorg aan de bewoners
 • Bewonersadministratie en -registratie
 • Geneesmiddelenbeheer
 • Klachtenbehandeling
 • Opvolgen van de zorgkwaliteit
 • Specifieke doeleinden waaronder Katz-schaal en Belrai-schaal

In geen geval zullen andere persoonsgegevens in deze verwerkingen opgenomen worden dan deze die noodzakelijk zijn voor de doeleinden zoals hierboven beschreven en zullen deze persoonsgegevens niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden.

De bijgehouden persoonsgegevens worden uitsluitend geraadpleegd door personeelsleden en andere gemachtigde personen (vb. arts) en enkel met een gerechtvaardigd doel en indien zij deze gegevens absoluut nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Alle medewerkers houden zich aan hun beroepsgeheim en vertrouwelijkheidsverplichting.

In sommige gevallen kunnen persoonsgegevens doorgegeven worden (vb. ziekenhuisopname). Ook hier geldt het wettelijk kader en mogen enkel gegevens gedeeld worden die absoluut nodig zijn voor de uitvoering van de taak. Er zijn tussen WZC 't Pandje en deze derde partijen verwerkersovereenkomsten gesloten waarbij contractueel vastgelegd is dat deze derde partijen de nodige voorzorgen en technische maatregelen genomen hebben om de veiligheid van de gedeelde persoonsgegevens te verzekeren.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

Met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften gelden volgende bewaartermijnen:

 • 30 jaar voor medische gegevens
 • 20 jaar voor verpleegkundige gegevens
 • 7 jaar voor facturatiegegevens
 • 1 jaar voor afgehandelde dossiers van de ombudsdienst

Indien de bewaartermijn verstreken is, worden de betreffende persoonsgegevens uit de bestanden verwijderd en vernietigd binnen de termijn van 1 jaar.

WELKE RECHTEN HEB IK ALS BETROKKENE?

De bewoners en betrokkenen worden geïnformeerd over de verwerking van persoonsgegevens via het opnameformulier, de onthaalbrochure en website. Verder ligt er een exemplaar van het privacyreglement aan het onthaal van het woonzorgcentrum ter inzage.

De bewoner die hierom verzoekt, heeft het recht om kosteloos kennis te krijgen van welke gegevens verwerkt worden en kan eenmalig een kopie verkrijgen. Bovendien kunnen alle onvolledige of onjuiste persoonsgegevens verbeterd worden of gewist indien deze niet rechtmatig verwerkt werden conform de GDPR-richtlijnen.

Voor de uitoefening van zijn rechten kan de bewoner een verzoek indienen via de verantwoordelijke contactpersoon.

VERANTWOORDELIJKE CONTACTPERSOON

Als u of uw familie vragen hebben omtrent de bescherming van uw gegevens kan u zich steeds richten tot de directie (maarten@tpandje.be) of de verantwoordelijke gegevensbescherming:

Verantwoordelijke gegevensbescherming (Data Protection Officer)
E-mail: dpo@tpandje.be
Adres: Mentenhoekstraat 4
8870 IZEGEM
Telefoon: 051/31.05.78